The research funding opportunities listed below were compiled for the Stockholm University Institute for Turkish Studies using the Research Professional database (www.researchprofessional.com).

Please note that this list was compiled in 2016. Even though the landscape has changed quite a bit, we still thought that it was worthwhile as a starting point in your search for funding opportunities. It is just a selection of funding calls; many of the funding agencies and foundations have additional grants and stipends, as well as calls yet to be announced. Regular updates by searching Research Professional and/or specific funding agencies’ web pages using your favorite search terms are highly recommended. Best of luck!

The Research Liaison Office

Keywords include: Anthropology, Cultural & Social • Cross-Cultural Studies • Cultural Geography • Cultural Heritage • Cultural History • Cultural Studies • Diversity & Multiculturalism • Economics • Governance • Humanities • International Relations & Diplomacy • Islam • Middle East • Political Economics & Economy • Political Geography • Political Science • Regional Economics • Regional Planning & Policy • Social Sciences • Turkey

August

The Open Society Foundations invite applications for their fellowship

This supports individuals seeking innovative and unconventional approaches to enrich public understanding of fundamental open society challenges.

Projects should enrich public understanding of such challenges and stimulate far-reaching and probing conversations with the Open Society Foundations and in the world. Project themes should cut across the foundations’ areas of interest, which include human rights, government transparency, access to information and to justice, the promotion of civil society and social inclusion. It is anticipated that most fellows will spend a portion of their fellowship term at one of the organisation’s main offices in New York, Washington, London, Brussels or Budapest, or at a regional foundation.

Proposals are accepted from individuals in a variety of fields from anywhere in the world. Proficiency in spoken English is required.

The fellowship usually lasts for one year although shorter and longer terms may be considered. Full- time fellows will receive a stipend of US$80,000 or US$100,000 and a project budget for travel expenses, visa costs, part-time research assistance, conference fees and health insurance.
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/open-society-fellowship

Riksbankens Jubileumsfond utlyser stödformen RJ sabbatical

Dessa ger forskare mitt i karriären möjlighet att i upp till två år forska färdigt och skriva synteser. Tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten kan ansöka om medel.

Anslagen ska användas för forskning och för editionsprojekt. Fonden finansierar kostnader för lön inklusive lönekostnadspåslag samt ger ett bidrag till lokalkostnader och indirekta kostnader. Medel kan även sökas för utlandsvistelse, konferensdeltagande, översättning, språkgranskning, open access- publicering samt som produktionsstöd.
http://www.rj.se/For-forskare/RJ-sabbatical/

Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning inbjuder ansökningar om forskningsbidrag inom humaniora

Bidragen utbetalas i form av stipendier för avancerad svensk forskning inom företrädesvis arkeologi, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap och språkvetenskap samt dessa ämnens hjälpvetenskaper i Sverige och utomlands.

Mottagare av bidrag kan vara enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner eller liknande. Utgifter för lön, sociala och administrativa avgifter täcks inte. Bidrag ges inte heller för studier eller kurser vid universitet eller högskola eller tryckning och därmed sammanhängande kostnader.

Ansökan inges senast den sista vardagen i augusti månad, poststämpel räknas.  http://www.rausing.org/blanketter-anvisningar/

Kungliga Vetenskapsakademien utlyser stipendier ur stiftelsen P E Lindahls fond

Sökande ska ha avlagt doktorsexamen 2008 eller senare eller vara behörig att antagas till forskarutbildning inom någon av de filosofiska eller medicinska fakulteterna. Anställda vid stat eller kommun är inte behöriga att söka stipendier.

Sammanlagt sex stipendier á SEK100,000 finns tillgängliga, jämnt fördelade över de humanistiska, medicinska och naturvetenskapliga ämnesområdena.

http://www.kva.se/sv/utlysningar/stipendier-och-anslag/Humaniora/

September

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien inbjuder ansökningar till gästföreläsaranslag

Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda utländska gästföreläsare, som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning.

Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna.

Totalt SEK400,000 finns tillgängligt för landets samtliga universitet. Bidrag kan sökas för att täcka kostnader för resa till Sverige samt för resor och uppehälle inom landet. Ansökningar om belopp mindre än SEK20,000 prioriteras.

http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/anslag_att_soka

The Regional Studies Association invites applications for its early-career grants

These support early-career members of the association carrying out a discrete piece of research in regional studies or regional science.

Applicants must be based at an eligible higher education institution and have been awarded a PhD within five years, or eight years, in case of documented significant career interruption. The grant will be administered through a higher education institution.

The award is worth up to £10,000 for a maximum period of 18 months.
http://www.regionalstudies.org/funding/page/early-career-grant-scheme

Åke Wibergs Stiftelse utlyser anslag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

Stiftelsen ger anslag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap genom mindre forskningsanslag och tryckningsbidrag samt ett årligt postdoktoralt stipendium. Personligt forskningsstipendium kan utgå direkt till nydisputerad; om ansökan gäller sådant stipendium ska det framgå av ansökan.

Stiftelsen finansierar som regel ej följande ändamål:

 • studier under doktorsexamen;
 • avhandlingstryck utan fördyrande illustrationer eller dylikt;
 • deltagande i konferenser; datorer och annan utrustning

http://ake-wiberg.se/anslag-humaniora-samhallsvetenskap

Magnus Bergvalls Stiftelse utlyser forskningsanslag

Stiftelsen lämnar anslag till svenska vetenskapliga och kulturella institutioner samt till enskilda forskare med svenskt medborgarskap. Anslag beviljas endast i undantagsfall till odisputerade forskare. Anslagen varierar i storlek mellan SEK5,000 och SEK100,000.
http://www.magnbergvallsstiftelse.nu/AnvisningForsk.aspx

October

Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse inbjuder ansökningar om anslag för projekt eller program samt stipendier

Stiftelsens styrelse beslutade i november 2013 att satsningsområdet UNGDOM – KULTUR – INTEGRATION förlängs ytterligare tre år till att omfatta även 2014-2016.

http://www.gipstiftelse.se/

Anslag skall ha till syfte att öka kunskapen om vad kulturella aktiviteter för barn och ungdomar kan innebära för integration. Med denna satsning vill stiftelsen öppna upp låsta strukturer i samhället och underlätta förståelse mellan unga människor. Stiftelsen prioriterar projekt som inriktas mot unga från de tidiga tonåren till den begynnande vuxendomen vad gäller samhälls- och människosyn, Dessutom lägger stiftelsen stor vikt på projekt som engagerar unga i kulturella och konstnärliga verksamheter som kan utveckla deras talanger samt deras förståelse och respekt för människor med annan bakgrund. Stöd kan sökas för ett år åt gången och beviljas i högst tre år.

Stipendier. Stiftelsen beviljar ett smärre antal stipendier för individuellt stöd för forskning inom de humanistiska och konstnärliga områdena. De utgår med maximalt 30 000 kr, i undantagsfall med högre belopp. Med undantag för studier och forskning inom satsningsområdet, ges inte stöd till ämnet ekonomi inklusive finans.

The British Academy invites applications to the Elie Kedourie memorial fund

The object of this fund is to promote the study of Middle Eastern and modern European history, and the history of political thought. Awards support any aspect of research, including travel and publication but do not support travel to or attendance at conferences, workshops or seminars.

Applicants must be recent postdoctoral scholars of any nationality. Awards do not generally exceed £1,000.

http://www.britac.ac.uk/funding/guide/ekmf.cfm

The Scientific and Technological Research Council of Turkey invites applications for its research fellowship programme for foreign citizens

This supports PhD students and young postdoctoral researchers to pursue their research in Turkey in the fields of natural sciences, agricultural sciences, engineering and technological sciences, medical sciences, agricultural sciences, social sciences and humanities. The aim is to promote Turkey’s scientific and technological collaboration with countries of the prospective researchers.

Applicants must be non-Turkish citizens, and may not hold a dual citizenship with Turkey either. Applicants should have an invitation from a university or research institute in Turkey. Postdoctoral researchers must be 35 years old or younger, while PhD students must be enrolled in a programme outside Turkey. Applicants who hold a PhD degree from Turkey must have a GPA of at least 3.50/4.00.

http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-international-researchers

The Sasakawa Peace Foundation invites applications for its grants

These offer support for projects addressing problems in the fields of international understanding, exchange, and cooperation. Priority areas are:

 • efforts to ensure peace and security in the international community, including peace building and security issues, and non-traditional security issues;
 • addressing positive and negative aspects of globalisation, including market and disparities issues, issues involving demographic changes and population movement, and issues at the interface between science and technology and society;
 • promotion of mutual understanding between priority regions and Japan, including an exchange programme between Japan and US.

The foundation also has the following special funds: Pacific island nations fund; Japan-China friendship fund; Pan-Asia fund; Middle East Islam fund.

Non-profit organisations and voluntary organisations are eligible to apply for grants. Grants will not be awarded for purely theoretical research, to businesses, or to individuals. There is no upper limit for grants amount, but most awards have previously fallen between US$20,000 and US$100,000 over one to three years.

As projects eligible for SPF grants begin on April 1, in principle, the deadline for applications (to arrive at SPF) is the last day of October the previous year. However, applications may be submitted at any time.

http://www.spf.org/e/grants/

Stiftelsen Lars Hiertas Minne utlyser bidrag till enskilda forskare.

Stiftelsen välkomnar ansökningar om bidrag inom alla ämnesområden.

För närvarande utdelas cirka SEK9 miljoner årligen till vetenskapliga ändamål, vanligen fördelade på anslag i storleksordningen SEK5,000 till SEK60,000.

Det ansökta beloppet bör avse omkostnader för projektets genomförande. Stiftelsen ger inte anslag för den sökandes försörjning eller lönemedel annat än för kortare period i samband med forskningsresa eller liknande. Endast engångsanslag lämnas och stiftelsen binder sig inte för fortsatt stöd. Samma sökande kan tilldelas anslag högst tre år i rad. Tryckningsbidrag till doktorsavhandlingar beviljas endast i undantagsfall och av speciella skäl.

http://www.larshiertasminne.se/bidrag-till-enskilda-forskare/

November

The Institute for Aegean Prehistory

http://www.aegeanprehistory.net/2016-grant-program.html

Research grants. These aim to promote knowledge of the Aegean region and to support archaeological fieldwork and research in the area in the chronological span of the Paleolithic through to the eighth century BC. Two types of grants are available:

 • new research grants, which are only awarded if the projects are deemed extremely important by the institute;
 • renewals for research grants, which are available to scholars who received a new research grant the previous year and request funding for continuation of the same project.

The institute does not provide individual grants of more than US$60,000 for fieldwork or US$30,000 for research in any year.

Postdoctoral fellowship. This is awarded to a scholar who has a recent PhD qualification in the field of the Aegean Bronze Age or early iron age.

One award, worth US$28,000 plus up to US$4,000 for travel expenses, is available.

Six-week research fellowships. These allow two PhD scholars in the field of Aegean Bronze Age or early iron age to conduct research for a six-week period in Crete. The fellowships must be taken between 1 March and 30 May 2015, or between 1 September and 31 December 2015 at the INSTAP Study Center for East Crete.

Applicants are required to hold a PhD qualification and must be prepared to show that travel to the SCEC library or its other facilities is necessary for completing a specific project designed to advance the scholarship.

Fellowships are worth up to US$3,000 each plus reasonable round-trip travel expenses.

Petrography internship at the INSTAP Study Center for East Crete. This enables students of archaeology, pottery, geology and related fields to undertake two-month supervised internships in petrology in Crete. Eligible projects include those involving the use of the petrographic microscope. The internship provides US$3,000 plus reasonable round-trip travel expenses to the INSTAP Study Center for East Crete.

2016 Sakıp Sabancı International Research Award

Sabancı University invites submissions for the Sakip Sabancı international research award. This is awarded to individuals who made distinguished contributions in Turkish studies. This year’s theme is “Living Together, Dialogue & Cooperation within Diversity in Turkey”. All studies, which may be coauthored, must be original works not published previously in any form. Entries must be submitted in English. The prize is worth US$25,000. A series of essay awards, worth US$10,000, are also available to researchers under 45 years of age.

The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies at Tel Aviv University invites applications for the Amira Margalith summer research internship

This enables young researchers from a European or North American college or university to intern for one semester at the centre.

Applicants must be graduate or undergraduate students.

The centre provides a stipend of US$3,000 distributed to the recipients in three instalments of US$1,000 over three months. The minimum period for the internship is three months and includes a minimum of 20 hours per week.

http://dayan.org/content/amira-margalith-research-internship-program

Erik och Göran Ennerfelts stiftelse utlyser sitt internationella stipendium

Stipendiet delas ut för studier med fokus på internationell förståelse. Studier för vilka stöd utgår skall leda till en examen på grund- eller mastersnivå och omfatta minst ett läsår utomlands. De kan avse ett brett fält av ämnesområden - globala frågor inom hållbarhet, freds- och konfliktforskning, internationella relationer, humaniora, ekonomi, samhällsvetenskaper, miljöstudier, teknologi, naturvetenskap med mera.

Sökande bör vara mellan 20 och 28 år. Stipendiesumman är på mellan SEK50,000 och SEK100,000.
http://www.egefonden.se/wp/?page_id=285

Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner utlyser sitt resestipendium för projektarbete i Turkiet, Väst- och Centralasien

Stipendiet kan ges till en enskild person som stöd för projektarbete inom ramen för verksamhetsområdet för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul. Projektet kan vara ett led i såväl akademisk forskning som populärvetenskapligt arbete. Även praktisk och tillämpad forskning kan stödjas. Två veckors kostnadsfritt boende på institutet under stipendietiden kan erbjudas, men endast under förutsättning att man bokar i god tid före vistelsen.
http://www.istanbulvanner.se/

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien utlyser medel ur anknutna donationsfonder

Akademien förvaltar ett stort antal donationsfonder av varierande storlek. Aktuella fonder och stiftelser, med stödda områden, är bl a:

 • Stiftelsen Enboms donationsfond – företrädesvis forskning i Medelhavsområdet;
 • Stiftelsen Gihls fond – stipendier avsedda för studier vid Svenska Institutet i Rom;
 • Stiftelsen Wallenbergstiftelsens fond – bidrag för utrikes resor till yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.
 • http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/aktuella_fonder#fonder

The University of Arizona's Middle East Studies Association invites nominations for the Albert Hourani book award

The aim of the award is to recognise outstanding publishing in Middle East studies. Areas primarily of interest include Iran, Turkey, Afghanistan, Israel, Pakistan, and the countries of the Arab world from the seventh century to modern times. Spain, southeastern Europe, the Soviet Union and other regions are also included for the periods on which their territories were part of the Middle Eastern empires or were under the influence of Middle Eastern civilisation.

To be eligible, books must be non-fiction scholarly monographs based on original research published in English between 1 May 2011 and 30 April 2012. Works not eligible include edited collections and compilations, proceedings of symposia, new editions of previously published books, bibliographies, dictionaries, textbooks and surveys.

The prize consists of a certificate and US$1,000.

http://www.mesa.arizona.edu/awards/albert-hourani-book.html

The Scientific and Technological Research Council of Turkey invites applications for its research fellowship programme for foreign citizens

This supports PhD students and young postdoctoral researchers to pursue their research in Turkey in the fields of natural sciences, agricultural sciences, engineering and technological sciences, medical sciences, agricultural sciences, social sciences and humanities. The aim is to promote Turkey’s scientific and technological collaboration with countries of the prospective researchers.

Applicants must be non-Turkish citizens, and may not hold a dual citizenship with Turkey either. Applicants should have an invitation from a university or research institute in Turkey. Postdoctoral researchers must be 35 years old or younger, while PhD students must be enrolled in a programme outside Turkey. Applicants who hold a PhD degree from Turkey must have a GPA of at least 3.50/4.00.

Fellowships are available for a maximum of 12 months. Funding includes a monthly living allowance of up to TL2,250, travel costs up to US$1,000, health insurance up to US$1,200 as well as the possibility of a research grant, worth up to TL5,000.

http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-  programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-international-researchers

Svenska forskningsinstitutet i Istanbul: Utlysning av stipendium för läsåret 2015-2016

Stora forskningsstipendiet vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul  Stipendium för forskning i Turkiet och östra Medelhavsområdet  Stipendium i turkologi

About Swedish Research Institute in Istanbul (SRII). The aim of SRII is to promote academic research on Turkey, the Middle East and Central Asia, particularly in the Humanities and Social Sciences.

Among the many fields of study represented at the Institute are Archaeology, Art and Architectural History, Classical and Byzantine Studies, Educational Studies, General History, with the emphasis on Ottoman and modern Turkish history, Political Science, including International Relations, Religion, Social Anthropology, Sociology as well as West and Central Asian Languages and Literatures.  http://srii.org/

Kungliga Vetenskapsakademien: Generell kungörelse för Humaniora

Till doktorander utdelas stipendier med ett maxbelopp på 100 000 kronor och till forskare som avlagt doktorsexamen forskningsanslag med ett maxbelopp på 300 000 kronor. Anslag utgår högst 1 år.

Stipendier beviljas inte för konferenser eller projekt som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker ca 3 månader efter ansökningstidens utgång.

Kungl. Vetenskapsakademiens institutioner kan i forskarrekryterande syfte ansöka om ett maxbelopp på 600 000 kronor som beviljas för en period av två år. Medlen söks av institutionsföreståndaren.

Ansökan kan inlämnas vartannat år.

http://www.kva.se/sv/utlysningar/stipendier-och-anslag/Humaniora/

No deadline

The Institute for Aegean Prehistory

No deadline

http://www.aegeanprehistory.net/2015-grant-program.html

Publications subventions. These aim to help the publisher of scholarly books and monographs focusing on the Aegean region from the Neolithic through to the time of the first Olympiad to defray the printing costs of the volume.

Applications are accepted from publishers who have accepted a manuscript for publication given that the application is submitted jointly by the author or series editor and the publisher. Priority will be given to the publication of primary source material such as excavation reports and collection catalogues. Grants of up to US$7,500 are available.

Publication team support. This supports excavation directors who are looking for technical archaeological services for publication preparation. The institute provides specialists based at the INSTAP Study Center for East Crete in one or more of the following categories:

 • artist for pottery and small finds;
 • conservator;
 • photographer;
 • petrographer;
 • services of a ground-penetrating radar team.

Projects that have unfinished excavation work but are preparing material for publication are eligible. The project director should provide the place to work and should arrange for permits, working place and other facilities.

The institute provides the salary and maintenance for the specialists assigned to the project.

The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies

Visiting scholars programme. This enables visiting scholars and PhD students from other Israeli or foreign academic institutions to work one-on-one with researchers at the centre and utilise its resources to conduct their research, with focus on Middle Eastern and North African politics, economics, history, anthropology, sociology and religion.

Applicants must be PhD students or have received a PhD degree. Applicants are responsible for their own funding and housing arrangements. The minimum duration of the affiliation is three months, which can be extended up to one year. Financial support may be available in the framework of a joint research project if approved by the committee.

Applications can be sent throughout the academic year and have no fixed deadline. http://dayan.org/visiting-scholars

Research internships. These enable candidates to be part-time or full-time interns at the centre under the supervision of a research fellow and to access the Moshe Dayan Center Research Library to conduct their research.

Internships are on a voluntary basis for a period of one to several months, but interns have full access to the archives free of charge.

http://www.dayan.org

The Rockefeller Foundation invites proposals for its foundation grants

These support projects that clearly fit within the foundation’s goal of creating meaningful and measurable impact for poor and vulnerable communities through smart globalisation. To be eligible, proposed projects must:

 • address one of the foundation’s core issue areas through commitment to advance health, revalue ecosystems, transform cities or secure livelihoods;
 • address one or more of the core issue areas, which include basic survival safeguards, global health, climate and environment, urbanisation, and social and economic security;
 • affect people in one or more of the geographic areas in which the foundation works, with a primary focus on Africa, Asia and North America.

http://www.rockefellerfoundation.org/grants/what-we-fund

Riksbankens Jubileumsfond inbjuder ansökningar om stöd för forskningsinitiering

Stöd kan ges för konferenser, seminarier, workshops samt för att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Storleken på anslagen kan vara mycket skiftande men har alltid som mål att öka mobiliteten och att främja kontaktytorna i forskarsamhället. Särskild prioritet ges ansökningar med internationell anknytning. Beviljade anslag täcker i normalfallet alla direkta kostnader förknippade med vetenskapliga möten, varför samfinansiering med andra finansiärer i normalfallet inte är nödvändig och bör undvikas. Undantaget är stora och mycket kostsamma internationella konferenser där flera finansiärer vanligen delar på kostnaderna.

Stöd till konferenser, seminarier, workshops och forskarnätverk kan sökas kontinuerligt under året.  http://www.rj.se/for-forskare/forskningsinitiering/